Laatste aanpassing: 06-12-2015, grammatica

Artikel 1. - Algemeen
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte, dienst, overeenkomst en rechtsbinding tussen het internet bedrijf DALTCORE ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 63053799, hierna te noemen DALTCORE, en een natuurlijk - of rechtspersoon, hierna te noemen cliënt.
1.2. Afwijking van deze voorwaarden hebben slechts gelding met een door een bevoegd persoon van DALTCORE ondertekend schrijven.
1.3. De algemene of specifieke voorwaarden van de cliënt worden door DALTCORE niet geaccepteerd.
1.4. DALTCORE is gerechtigd diens algemene voorwaarden en tarieven tussentijds te wijzigen.
1.5. De algemene voorwaarden zullen naar de letter van de wet worden geïnterpreteerd. Indien één of meerdere punten uit deze overeenkomst niet of voor een gedeelte geldig zijn voor de wet, worden de daarvoor gangbare condities uit het Wetboek van toepassing geacht en blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst onaangetast.
1.6. DALTCORE is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, derving of soortgelijke welke cliënt ondervindt door het niet naar wens functioneren van de faciliteiten of diensten van DALTCORE.
1.7. Cliënt zal DALTCORE binnen 24 uur per aangetekend schrijven in kennis stellen mogelijk disfunctioneren of storing of vermeende aansprakelijkheden van DALTCORE en zal een redelijke termijn geven voor herstel; indien eerder genoemde melding niet plaatsvindt, verliest cliënt ieder recht op het instellen van een vordering.
1.8. DALTCORE streeft naar een uptime van 99% per jaar, voor zover dit mogelijk is. Downtime door een storing bij derder partijen wordt niet meegerekend. Downtime word niet vergoed, tenzij anders overeen gekomen doormiddel van een Service Level Agreement.
1.8.1 De uptime kan door de cliënt ingezien worden via http://noc.daltcore.com, tevens worden daar storingen en geplande werkzaamheden getoont.

Artikel 2. - Overeenkomst
2.1. De overeenkomst tussen DALTCORE en cliënt gaat direct in op het moment van goedkeuring door DALTCORE van een ingediende aanvraag. Het corresponderend tarief is per direct verschuldigd vanaf de ingangsdatum.
2.2. DALTCORE behoudt zich het recht voor om een aanvraag of dienst te weigeren, zonder reden van opgaaf.
2.3. De overeenkomst wordt aangegaan voor minimaal 12 maanden, tenzij anders aangegeven. Voor afloop van deze 12 maanden heeft de cliënt 14 dagen de tijd om de overeenkomst te ontbinden. Doet de cliënt dit niet, dan wordt de overeenkomst stilzwijgend automatisch verlengt met het huidige contract.
2.4. Een overeenkomst is door cliënt niet overdraagbaar aan derden.
2.5. Indien naar het oordeel van DALTCORE daartoe redenen aanwezig zijn, is DALTCORE gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang, deze op te schorten, dan wel, indien DALTCORE dit toepasselijk acht, de overeenkomst te ontbinden of te beëindigen en van rechtswege als beëindigd te beschouwen. Gedurende de tijd van opschorting blijft het gangbare tarief verschuldigd.
2.6. Indien DALTCORE door oorzaak van de cliënt extra kosten moet maken of daardoor aanvullende diensten uitvoert, is DALTCORE gerechtigd deze bij cliënt in rekening te brengen; onder oorzaken van de cliënt vallen bijvoorbeeld incomplete aanvragen, niet tijdig reageren, onjuist verstrekte informatie nalatigheid, veroorzaakte doublures.
2.7. Indien voorgaande bepalingen tot een geschil of procedure leiden, dan erkent cliënt diens aansprakelijkheid voor alle door DALTCORE gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.


Artikel 3. - Verplichtingen cliënt
3.1. De cliënt zal de ter beschikking gestelde webfaciliteiten niet gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, de goede zeden, de openbare orde, de etiquette, de overeenkomst en deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende handelingen en gedragingen: spamming, inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins handelen in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van derden, het verspreiden van kinderpornografie, seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen, het zonder toestemming binnendringen van andere computers op het internet waarbij de cliënt enige beveiligen doorbreekt en/of zich toegang verwerft door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid (identiteit).
3.1.1. De cliënt zal zijn webhosting faciliteiten niet gebruiken of verhuren voor zaken die de server te veel belasten.
3.2. DALTCORE behoudt zich het recht voor om met onmiddellijke ingang de diensten volledig voor gebruik te blokkeren indien de cliënt handelt in strijd met voorgaande regels en niet diens verplichting ter zake, niet behoorlijk of niet volledig nakomt, dit totdat de cliënt weer aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst en deze algemene voorwaarde heeft voldaan.
3.3. De cliënt zal de systemen en instellingen van DALTCORE niet beschadigen.
3.3.1. De cliënt verstuurt geen ongevraagde e-mail (zogenaamde spam) en geeft ook niemand opdracht daartoe. Ook opdrachten aan zogenaamde services welke postings in nieuwsgroepen uitvoeren, of zich bezighouden met het versturen van duizenden e-mails staan wij niet toe, en wordt gezien als een reden om de overeenkomst te ontbinden.
3.3.2. Nieuwsbrieven en e-mails die naar meerdere ontvangers tegelijk worden verstuurd moeten altijd een link bevatten waarmee de ontvanger van de email zich kan uitschrijven en geen e-mails meer ontvangt van de cliënt.
3.3.3. DALTCORE kan een boete uitschrijven van €299,95 als de cliënt zich niet aan punt 3.3.2. houdt. Als de cliënt weigert te betalen wordt dit gezien als een reden om de overeenkomst te ontbinden en zullen er, indien nodig, juridische maatregelen plaats vinden.
3.4. Cliënt erkent de aansprakelijkheid voor eventuele schade aan DALTCORE of derden, veroorzaakt door het handelen wat in strijd is met voorgaande regels.
3.5. De verplichting tot betaling van het onderhevige tarief gedurende de tijd van buitengebruikstelling blijft onverkort van toepassing.
3.6. Indien de ernst van de handeling en/of gedraging van de cliënt die handelt in strijd met het in artikel 3.1 gestelde dit rechtvaardigt, heeft DALTCORE het recht met onmiddellijke ingang, zonder restitutie van reeds betaalde facturen, de overeenkomst te ontbinden.
3.7. DALTCORE is niet aansprakelijk voor schade aan derden, ontstaan door handelingen of gedragingen van de cliënt, die in strijd is met voorstaande regels.
3.8. Cliënt vrijwaart DALTCORE tegen aanspraken van derden ter zake van schade die op enigerlei wijze mocht zijn ontstaan, door het gebruik van cliënt op de systemen en verbindingen van DALTCORE.
3.9. Cliënt verklaart DALTCORE direct per aangetekend schrijven op de hoogste te stellen, indien cliënt aansprakelijk wordt gesteld, of claim ontvangt die verband houden met de activiteiten van cliënt op internet.
3.9.1. Cliënt vrijwaart DALTCORE voor alle aansprakelijkheden van derden.


Artikel 4. - Domein registratie
4.1. Domeinen die cliënt bij DALTCORE registreert worden standaard op de naam van de cliënt geregistreerd.
4.1.1. De verantwoordelijkheid van de inhoud van het domein berust bij de cliënt en de cliënt erkent dit.
4.1.2. Het domein zal na 12 maanden automatisch vervallen tenzij deze is verlengd.
4.1.3. Indien de door de klant aangevraagde domeinnaam niet meer beschikbaar is op het moment dat DALTCORE de aanvraag indient bij de verantwoordelijke instantie en deze wel beschikbaar was op het moment dat de cliënt de aanvraag indiende bij DALTCORE, kan DALTCORE op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor het niet kunnen registeren van een domeinnaam. De cliënt mag, kostenloos, een nieuwe domeinnaam registreren, mits deze prijs overeenkomt met de prijs van het oorspronkelijke aanvraag.


Artikel 5. - Prijs
5.1. De genoemde prijzen op de website zijn exclusief 21% BTW en exclusief transactiekosten. Het bedrag word in euro's verrekend.
5.1.1. De transactiekosten staan als volgend: iDEAL €0,45; Overboeking €0,25; AcceptEmail €0,99; PayPal €1,00 + 3.5%; Deze prijzen zijn exclusief BTW.
5.2. De genoemde prijzen op de website kunnen zonder vermelding naar de cliënt worden gewijzigd.
5.3. Prijswijzigingen ten gevolge van een wettelijke of andere overheidsmaatregel, is geen reden voor ontbinding van het contract.


Artikel 6. - Betaling
6.1. Betaling kan middels via PayPal, iDEAL, AcceptEmail of bank overschrijving.
6.1.1 Het bedrag dat verschuldigd is door de cliënt, mag in de termijnen van maanden of jaren betaald worden, tenzij anders aangegeven door middel van een schriftelijke overeenkomst.
6.2. Het verschuldigde bedrag dat op de factuur staat moet door de cliënt binnen 10 werkdagen worden voldaan. Indien de klant na aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan DALTCORE de vordering uit handen geven, in welk geval de klant naast het dan verschuldigde totale bedrag en de wettelijke rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.


Artikel 7. - Hosting
7.1. Hosting wordt geleverd met Plesk als standaard controlepanel.
7.2. De tarieven van alle hosting pakketten mogen zonder verwijzing naar de cliënt gewijzigd worden.
7.3. Hosting mag niet worden gebruikt om muziek, video's, games en andere illegale bestanden ter download te stellen.
7.3.1. Als cliënt zich niet aan de regel van 7.3 houd zullen alle overeenkomsten worden ontbonden met de desbetrokkende cliënt. Er volgt een juridische procedure waarbij alle gemaakte kosten richting cliënt gaan.
7.4. Als de cliënt het limiet van dataverkeer/opslagcapaciteit overschrijdt wordt men automatisch geblokkeerd op de server, waarna er vanuit DALTCORE contact met cliënt wordt gelegd. Het is echter wel de taak van cliënt om dit regelmatig in de gaten te houden.


Artikel 8. - Support

8.1. De support van DALTCORE zal niet verder gaan dan de ondersteuning van eigen systemen.
8.2. DALTCORE zal zonder Service Level Agreement geen support bieden op het instellen van mail cliënts of gevraagde systeem upgrades uitvoeren.
8.3. De klantenservice van DALTCORE is bereikbaar via E-mail/telefoon info@daltcore.com/0850600380